Tom 10 nr 1

powrót na górę

Genetyka i hodowla zwierząt
Joanna KANIA-GIERDZIEWICZ, Maciej GIERDZIEWICZ, Bożena KALINOWSKA
Analiza spokrewnienia i inbredu golden i labrador retrieverów z krakowskiego Oddziału Związku Kynologicznego w Polsce
Pełny tekst + Summary
Żywienie zwierząt
Renata KLEBANIUK, Maciej BĄKOWSKI, Grzegorz ROCKI, Edyta KOWALCZUK-VASILIEV
Wpływ dodatku nasion lnu w dawkach pokarmowych cieląt na wskaźniki produkcyjne i skład mięsa
Pełny tekst + Summary
Jakość produktów zwierzęcych
Joanna BARŁOWSKA, Aneta BRODZIAK, Jolanta KRÓL, Monika KĘDZIERSKA-MATYSEK, Zygmunt LITWIŃCZUK
Zawartość kazeiny w mleku krowim z regionu wschodniej Polski i jej zmiany w okresie 5 lat
Pełny tekst + Summary
Mariusz RUDY, Aleksandra ROCH, Renata STANISŁAWCZYK, Paulina DUMA
Wpływ rasy bydła na wybrane cechy jakościowe cielęciny przechowywanej w warunkach chłodniczych
Pełny tekst + Summary
Zachowanie się i dobrostan zwierząt
Bożena NAPIÓRKOWSKA, Zuzanna DOBROWOLSKA, Justyna WIĘCEK, Julitta GAJEWSKA, Anna REKIEL
Wpływ preparatu probiotycznego na przyrosty masy ciała, przeżywalność i skład mikroflory kałowej prosiąt
Pełny tekst + Summary

Tom 10 nr 2

powrót na górę

Genetyka i hodowla zwierząt
Roman NIŻNIKOWSKI, Grzegorz CZUB, Marcin ŚWIĄTEK, Krzysztof GŁOWACZ, Magdalena ŚLĘZAK
Polimorfizm genu białka prionowego PrP u wrzosówki polskiej i owcy żelaźnieńskiej utrzymywanych w stadzie Doświadczalnej Fermy Owiec i Kóz SGGW w Żelaznej
Pełny tekst + Summary
Systemy i technologie użytkowania zwierząt
Bronisław BORYS, Edward DYMNICKI, Danuta SŁONIEWSKA, Michał MILERSKI
Wpływ odłączenia jagniąt oraz liczebności miotu na wydajność i skład mleka maciorek owcy kołudzkiej
Full text + streszczenie
Dorota KOWALSKA, Małgorzata PIÓRKOWSKA, Andrzej ZOŃ
Porównanie cech metrycznych układu pokarmowego i powłokowego populacji jenotów hodowlanych i dziko żyjących
Pełny tekst + Summary
Jakość produktów zwierzęcych
Agnieszka JAROSIŃSKA, Joanna BARŁOWSKA, Anna WOLANCIUK, Robert PASTUSZKA, Katarzyna BARŁOWSKA
Skład chemiczny i jakość mikrobiologiczna mleka towarowego dostarczanego do 5 mleczarni z regionu lubelskiego, z uwzględnieniem sezonu skupu
Pełny tekst + Summary
Damian KNECHT, Dariusz LISIAK, Kamil DUZIŃSKI, Sebastian ŚRODOŃ
Czynniki wpływające na wielkość strat rozbiorowych półtusz wieprzowych poddawanych dysekcji
Pełny tekst + Summary
Dariusz LISIAK, Karol BORZUTA
Wpływ klasy (SEUROP) i masy tusz wieprzowych na zawartość mięsa szacowaną przy użyciu równań regresji z 2003 i 2011 roku
Pełny tekst + Summary

Tom 10 nr 3

powrót na górę

Genetyka i hodowla zwierząt
Magdalena SZYNDLER-NĘDZA, Aurelia MUCHA, Marian RÓŻYCKI, Łukasz CIEMIŃSKI, Tadeusz BLICHARSKI, Marek BABICZ, Karolina SZULC, Piotr LUCIŃSKI
Wpływ poziomu zinbredowania na wyniki odchowu prosiąt w obrębie ras objętych programem ochrony
Pełny tekst + Summary
Rozród zwierząt
Damian KNECHT, Sebastian ŚRODOŃ, Kamil DUZIŃSKI
Ocena przyżyciowa stopnia otłuszczenia i umięśnienia loszek o różnym genotypie przy użyciu ultrasonografu Aloka SSD-500 w odniesieniu do wybranych wskaźników użytkowości rozpłodowej
Pełny tekst + Summary
Jakość produktów zwierzęcych
Aldona KAWĘCKA, Anna KOSIEK
Charakterystyka wybranych parametrów wełny współczesnej świniarki
Pełny tekst + Summary
Dorota KOWALSKA, Katarzyna PIECHOCKA
Wpływ tempa wzrostu na otłuszczenie tuszy oraz profil kwasów tłuszczowych w mięsie i tłuszczu królików
Pełny tekst + Summary
Agnieszka ROZBICKA-WIECZOREK, Aurelia RADZIK-RANT, Kamila PUPPEL, Marian CZAUDERNA
Zawartość składników frakcji białkowej i tłuszczowej mleka owiec wrzosówkowych w zależności od liczby komórek somatycznych
Pełny tekst + Summary
Zachowanie się i dobrostan zwierząt
Waldemar TETER, Ewelina FLIS, Andrzej BOCHNIAK, Paweł ŻÓŁKIEWSKI, Zygmunt LITWIŃCZUK
Lokomocja i schorzenia racic u krów w pierwszym roku użytkowania w oborze rusztowej
Pełny tekst + Summary

Tom 10 nr 4

powrót na górę

Genetyka i hodowla zwierząt
Jerzy GNYP
Długość życia i użytkowania oraz produkcyjność krów utrzymywanych w stadach województwa lubelskiego
Pełny tekst + Summary
Stanisław ŁAPIŃSKI, Iwona GUJA, Anna BENDIK
Charakterystyka morfometryczna włosów psów ras pierwotnych
Pełny tekst + Summary
Roman NIŻNIKOWSKI, Grzegorz CZUB, Jerzy KAMIŃSKI, Mariola NIERADKO, Marcin ŚWIĄTEK, Krzysztof GŁOWACZ, Magdalena ŚLĘZAK
Polimorfizm genu białka prionowego PrP u polskich owiec nizinnych utrzymywanych na Podlasiu
Pełny tekst + Summary
Adam ROMAN, Ewa POPIELA-PLEBAN, Katarzyna ROMAN
Ocena cech użytkowych wybranych linii hodowlanych pszczoły rasy kraińskiej (Apis mellifera carnica)
Pełny tekst + Summary
Systemy i technologie użytkowania zwierząt
Martyna MAŁOPOLSKA, Tomasz SCHWARZ, Ryszard TUZ, Jacek NOWICKI, Marek PAWLAK, Maciej CYLUPA
Zastosowanie zautomatyzowanego systemu pozyskiwania danych (RFID) do analizy wpływu genotypów rodzicielskich świń na wskaźniki tuczne i rzeźne potomstwa
Pełny tekst + Summary
Żywienie zwierząt
Maria CZAPLICKA, Zbigniew PUCHAJDA, Michał PAWLAK
Efektywność stosowania drożdży Saccharomyces cerevisiae w żywieniu krów mlecznych
Pełny tekst + Summary
Paweł RUTKOWSKI, Justyna WIĘCEK, Anna REKIEl, Grażyna TOKARSKA
Wpływ dodatku L-karnityny na wyniki produkcyjne loch
Pełny tekst + Summary
Rozród zwierząt
Barbara GAJDA, Iwona RAJSKA
Aktualny stan i możliwości kriokonserwacji zarodków i oocytów zwierząt gospodarskich
Pełny tekst + Summary
Jakość produktów zwierzęcych
Joanna BARŁOWSKA, Zygmunt LITWIŃCZUK, Anna WOLANCIUK, Robert PASTUSZKA
Skład chemiczny, jakość cytologiczna i przydatność technologiczna mleka krów trzech ras o umaszczeniu czerwono-białym żywionych systemem TMR
Pełny tekst + Summary
Piotr DOMARADZKI
Zmiany właściwości fizykochemicznych mięśni szkieletowych czterech kategorii bydła rzeźnego w okresie 12-dniowego dojrzewania próżniowego
Pełny tekst + Summary
Elżbieta KRZĘCIO-NIECZYPORUK, Katarzyna ANTOSIK, Halina SIECZKOWSKA, Andrzej ZYBERT, Maria KOĆWIN-PODSIADŁA, Justyna CHOIŃSKA, Joanna ROMANIUK
Związek wycieku naturalnego z właściwościami fizykochemicznymi mięśnia longissimus lumborum tuczników
Pełny tekst + Summary
Aurelia RADZIK-RANT, Agnieszka ROZBICKA-WIECZOREK, Kamila PUPPEL, Marian CZAUDERNA
Wpływ wariantów β-laktoglobuliny na skład chemiczny i profil kwasów tłuszczowych mleka maciorek rasy wrzosówka
Pełny tekst + Summary
Zachowanie się i dobrostan zwierząt
Marta BASIAGA, Sławomir KORNAŚ, Jerzy KOWAL, Paweł NOSAL
Hypoderma sp. – rzadki, nietypowy pasożyt koni
Pełny tekst + Summary
Marian FLIS
Poziom i zmienność szkód powodowanych przez wilki wśród zwierząt gospodarskich w województwie podkarpackim w latach 2004-2013
Pełny tekst + Summary

Comments are closed.