Tom 8 nr 1

Genetyka i hodowla zwierząt
Grażyna Sender, Jolanta Oprządek , Adrianna Pawlik, Piotr Urtnowski, Dariusz Kubasik
Możliwości wykorzystania polimorfizmu genu laktoferyny w selekcji krów odpornych na zapalenie wymienia
Pełny tekst + Summary
Systemy i technologie użytkowania zwierząt
Aneta Brodziak, Anna Litwińczuk, Barbara Topyła, Anna Wolanciuk
Wpływ interakcji sezonu produkcji z rasą i systemem żywienia krów na wydajność i właściwości fizykochemiczne mleka
Pełny tekst + Summary
Jakość produktów zwierzęcych
Joanna Barłowska, Agnieszka Jarosińska, Anna Wolanciuk, Monika Kędzierska-Matysek
Jakość mleka towarowego pozyskiwanego w gospodarstwach stosujących różne systemy doju
Pełny tekst + Summary
Robert Głogowski , Marian Czauderna
Carcass and edible viscera characteristics of nutrias fed the diet supplemented with selenium-enriched yeast
Full text + streszczenie
Anna Jarzynowska, Tadeusz Pakulski
Wpływ częściowej substytucji mleka merynosa mlekiem krowim na jakość półtwardego sera dojrzewającego i efektywność jego produkcji
Pełny tekst + Summary
Sławomir Nowicki , Piotr Przysiecki , Aneta Filistowicz , Zbigniew Nawrocki , Andrzej Filistowicz
Wpływ wieku lisów pospolitych (Vulpes vulpes) na cechy fizyczne włosów pokrywowych oraz gęstość okrywy włosowej
Pełny tekst + Summary
Zachowanie się i dobrostan zwierząt
Katarzyna Wolińska, Magdalena Łuczyńska, Zbigniew Jaworski
Analiza zaburzeń behawioralnych u koni rekreacyjnych w wybranych ośrodkach jeździeckich województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego
Pełny tekst + Summary

Tom 8 nr 2

Systemy i technologie użytkowania zwierząt
Małgorzata Jankowska, Anna Sawa, Radosław Gierszewski
Wpływ wybranych czynników na kondycję krów i jej związek ze wskaźnikami płodności
Pełny tekst + Summary
Joanna Pokorska, Dominika Kułaj, Marian Ormian
Przyczyny brakowania krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej użytkowanych w fermie wielkotowarowej
Pełny tekst + Summary
Żywienie zwierząt
Witold Chabuz, Zygmunt Litwińczuk, Waldemar Teter, Piotr Stanek, Aneta Brodziak
Pokrycie potrzeb pokarmowych i koszty produkcji mleka w gospodarstwach o różnych systemach żywienia krów
Pełny tekst + Summary
Maria Dymnicka, Marta Więsik, Marek Koziorowski , Ewa Arkuszewska , Andrzej Łozicki
Effect of milk from the cows, receiving herbal extracts in their diet on homeostasis of laboratory animals being a model for human
Full text + streszczenie
Marcin Hejdysz, Maria Wiąz, Damian Józefiak, Sebastian Kaczmarek, Andrzej Rutkowski
Wykorzystanie wybranych kwasów organicznych i ich mieszanin w żywieniu kurcząt rzeźnych *
Pełny tekst + Summary
Andrzej Łozicki, Ewa Arkuszewska, Maria Dymnicka, Tadeusz Szulc
Wpływ dodatku suszonego wywaru pszennego (DDGS) zastosowanego w dawce dla krów w pierwszej fazie laktacji na wydajność i skład mleka, jego wybrane parametry technologiczne oraz wskaźniki biochemiczne krwi
Pełny tekst + Summary
Zachowanie się i dobrostan zwierząt
Piotr Przysiecki, Sławomir Nowicki, Zbigniew Nawrocki, Aneta Filistowicz, Andrzej Filistowicz
Reproduction performance of vixens of the silver fox (Vulpes vulpes L.) exhibiting different behaviour types
Full text + streszczenie

*Publikacja została opracowana w ramach Projektu nr N N311 369237 (Decyzja nr 3692/B/P01/2009/30) i zawiera wyniki realizacji Projektu „Żywieniowe możliwości sterowania mikroflorą przewodu pokarmowego szybko i wolno rosnących kurcząt” finansowanego przez NCN w latach 2009-2012

Tom 8 nr 3

Żywienie zwierząt
Marcin Hejdysz, Maria Wiąz, Damian Józefiak, Sebastian Kaczmarek, Andrzej Rutkowski
Wpływ średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych (MCFA) na wyniki odchowu kurcząt rzeźnych *
Pełny tekst + Summary
Rozród zwierząt
Danuta Borkowska, Dariusz Piątek, Ewa Januś, Joanna Mucha
Fertility indices of cows in a high-yielding herd
Full text + streszczenie
Zachowanie się i dobrostan zwierząt
Anna Augustyńska-Prejsnar
Dobrostan loch luźnych w systemie utrzymania indywidualnego i grupowego
Pełny tekst + Summary
Justyna Bartosik, Paweł Górski, Martyna Batorska, Grażyna Tokarska, Maciej Klockiewicz
Ekstensywność i intensywność występowania pasożytów jelitowych u świń w gospodarstwie stosującym program profilaktyczny
Pełny tekst + Summary
Elżbieta Gorajewska, Aneta Filistowicz, Sławomir Nowicki, Zbigniew Nawrocki, Piotr Przysiecki, Andrzej Filistowicz
Wpływ typu zachowania samic lisa polarnego (Vulpes lagopus) na wyniki użytkowości reprodukcyjnej
Pełny tekst + Summary
Krystyna Życzko, Hanna Sielawa, Marek Łaszyn
Poziom surowiczego białka C-reaktywnego (CRP) i wskaźników hematologicznych u prosiąt
Pełny tekst + Summary

*Publikacja została opracowana w ramach Projektu nr N N311 369237 (Decyzja nr 3692/B/P01/2009/30) i zawiera wyniki realizacji Projektu „Żywieniowe możliwości sterowania mikroflorą przewodu pokarmowego szybko i wolno rosnących kurcząt” finansowanego przez NCN w latach 2009-2012

Tom 8 nr 4

Genetyka i hodowla zwierząt
Maria Bogdzińska, Sławomir Mroczkowski
Charakterystyka cech rozrodczych loch ras pbz i wbp w zależności od genotypu RYR1 i ESR
Pełny tekst + Summary
Jerzy Gnyp
Wpływ kraju pochodzenia na produkcyjność krów i relacje pomiędzy zawartością tłuszczu i białka w mleku
Pełny tekst + Summary
Anna Sawa, Wojciech Neja, Mariusz Bogucki, Małgorzata Jankowska
Wpływ przedłużenia laktacji na poziom i przyczyny brakowania krów
Pełny tekst + Summary
Systemy i technologie użytkowania zwierząt
Ewa Januś
Przedłużanie laktacji i jego związek z cechami mleczności u wysokowydajnych krów montbeliarde
Pełny tekst + Summary
Olga Winnicka, Justyna Więcek, Anna Rekiel, Justyna Bartosik, Marta Kordyasz, Grażyna Tokarska
Wpływ zróżnicowanych programów odchowu prosiąt na zawartość żelaza we krwi i masę ciała
Pełny tekst + Summary
Żywienie zwierząt
Agata Gondek, Jan Niemiec
Wpływ preparatu enzymatycznego na wyniki użytkowania kur nieśnych ISA Brown
Pełny tekst + Summary
Joanna Sobczak, Przemysław Marek
Wpływ podawania kurom nieśnym zielonki z paciorecznika na intensywność barwy żółtka jaja
Pełny tekst + Summary
Zachowanie się i dobrostan zwierząt
Ewa Arkuszewska, Andrzej Łozicki, Maria Dymnicka, Wanda Olech, Jadwiga Gipsiak, Danuta Petruczenko
Zawartość wybranych składników mineralnych w wątrobie żubrów w różnym wieku
Pełny tekst + Summary
Witold Chabuz, Grzegorz Grzywaczewski, Anna Rysiak, Szymon Cios, Grzegorz Podolak, Zygmunt Litwińczuk
Wpływ wypasu lokalnych ras bydła na różnorodność biologiczną łąk i pastwisk Polesia Lubelskiego
Pełny tekst + Summary

Write A Comment