Dla autorów

Wymagania dotyczące druku materiałów w „Rocznikach Naukowych Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego”

W „Rocznikach Naukowych Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego” publikowane są oryginalne prace naukowe z zakresu chowu i hodowli zwierząt. Prace należy przesyłać do Redaktora naczelnego w programie WORD na adres mailowy zbigniew@up.poznan.pl. Materiał ilustracyjny, wyłącznie czarno-biały, należy dołączyć w postaci nadającej się do bezpośredniej reprodukcji. Tytuły tabel oraz wszystkie określenia w nich zawarte powinny być podane w języku polskim i angielskim. Łączna objętość pracy nie powinna przekraczać 12 stron znormalizowanego maszynopisu (l strona = 1800 znaków, tj. 30 wierszy x 60 znaków). Oprócz nazwisk i pełnych imion autorów należy podać miejsce zatrudnienia (nazwa uczelni, katedry, zakładu) z dokładnym adresem oraz adres e-mail autora korespondencyjnego.

Podział treści pracy przewiduje: „Abstrakt” (do 260 słów), „Słowa kluczowe”, „Wstęp”, „Materiał i metody”, „Wyniki i dyskusja” (łącznie z wnioskami), „Piśmiennictwo” (w kolejności alfabetycznej nazwisk autorów). Powołanie się w tekście pracy na cytowaną pozycję piśmiennictwa następuje przez podanie w nawiasach kwadratowych numeru, pod jakim uwzględniono ją w wykazie. W tekście należy powoływać się wyłącznie na pozycje uwzględnione w wykazie piśmiennictwa i odwrotnie – wykaz powinien zawierać wyłącznie pozycje, na które powołano się w tekście. W wykazie piśmiennictwa należy podawać nazwiska wszystkich autorów (pisane dużymi literami) oraz skróty imion, rok, pełne tytuły prac, pełne nazwy czasopism i innych wydawnictw, strony (od-do). Do pracy należy dołączyć streszczenie w języku angielskim (tłumaczenie abstraktu).

Bezpośrednio po otrzymaniu tekstu Redaktor decyduje albo o skierowaniu pracy do recenzji, albo o odesłaniu autorowi (autorom), rezygnując tym samym z publikowania pracy. W przypadku pierwszym dalsze postępowanie zależy od treści uzyskanych recenzji, sporządzonych przez dwóch niezależnych recenzentów (autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości; lista recenzentów jest publikowana w ostatnim numerze każdego tomu Roczników). Ostateczną decyzję dotyczącą zamieszczenia pracy w „Rocznikach Naukowych PTZ” podejmuje Komitet Redakcyjny. Redakcja wdraża procedury zapory ghostwriting i guest autorship.

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i poprawek, a także proponowania zmian i uzupełnień merytorycznych uzgadnianych z autorem. Do pracy powinno być dołączone oświadczenie autora, że nie została ona skierowana do innego czasopisma ani nie była drukowana gdzie indziej.

Publikacja prac naukowych w 2017 roku jest bezpłatna (do odwołania).

Czasopismo jest indeksowane przez AGRO i Index Copernicus.

Zapora Ghostwriting

Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Czytelnicy powinni mieć pewność, że autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej).

Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności.

Przykładami przeciwstawnymi są „ghostwriting” i „guest authorship”. Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

Aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting”, „guest authorship” Redakcja Roczników Naukowych Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego wprowadziła  następujące procedury:

  1. Redakcja informuje, że „ghostwriting”, „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane i dokumentowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów.
  2. Redakcja zobowiązuje autorów do ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (oświadczenie autora).

 Oświadczenie autora

Karta Oceny RN