Bieżący Numer

TOM 13 NR 3

Żywienie zwierząt
Sylwia GROCHOWSKA, Włodzimierz NOWAK, Małgorzata LASIK-KURDYŚ, 
Robert MIKUŁA, Jacek NOWAK
Wpływ drożdży Saccharomyces cerevisiae na wzrost i fermentację in vitro Selenomonas ruminantium i Megasphaera elsdenii
Pełny tekst + Summary
Rozród zwierząt
Sylwia PAŁKA, Michał KMIECIK, Konrad KOZIOŁ, Agnieszka OTWINOWSKA-MINDUR, Łukasz MIGDAŁ, Józef BIENIEK
Wpływ rasy na liczebność miotu i współczynnik mleczności królic
Pełny tekst + Summary
Jakość produktów zwierzęcych
Ewa GORNOWICZ, Marian PIETRZAK, Daniel STANISŁAWSKI, Ryszard STEPPA, Lidia LEWKO, Artur KRYZA
Charakterystyka jakości mięsa kurcząt rzeźnych odchowywanych ekologicznie i intensywnie
Pełny tekst + Summary
Giuseppe MAIORANO
Wady mięsa i miopatie pojawiające się u kurcząt brojlerów: implikacje dla współczesnego przemysłu drobiarskiego
Pełny tekst + Summary
Halina SIECZKOWSKA, Agata ANDRZEJCZUK, Andrzej ZYBERT, 
Elżbieta KRZĘCIO-NIECZYPORUK, Katarzyna ANTOSIK, Krystian TARCZYŃSKI, Maria KOĆWIN-PODSIADŁA
Przydatność kryteriów diagnozujących klasy
jakości mięsa wieprzowego do szacowania cech przydatności kulinarnej mięsa
Pełny tekst + Summary